طراحی رستوران بوشهر

طراحی نمای رومی دو طبقه کاربری رستوران با سنگ